Начало Селекция Любов Георгиева Панайотова

 

 


гл.ас. д-р Любов Георгиева Панайотова

е-mail: Е-мейл адресът e защитен от спам ботове.


Тел: 078 /52 2612/ в. 238

Област на научноизследователската работа: ин витро култивиране на овощните видове


Научни публикации (2008-2017 г.):

I. Публикации във връзка с дисертация на тема: „Ин витро размножаване на представители на род Artemisia: възможност за опазване на редки, застрашени и защитени видове лечебни растения от българската флора”.

Hristova L., Doichinova Z., Damyanova E. and V. Kapchina-Toteva (2013). Effect of 6-Benzylaminopurine on Micropropagation of Artemisia chamaemelifolia Vill. (Asteraceae). Bulgarian Journal of Agricultural Science 01/2013; 19(2):57 - 60. IF: 0,14.

Dimitrova M., Hristova L., Damianova E., Yordanova Y., Petrova N., V.Kapchina-Toteva. 2013. Antioxidant Activity And Secondary Metabolites In Different Extracts Of Euphrasia Officinalis L. Growing In Bulgaria. Двадесет и трета Международна Научна Конференция на Съюза на Учените в Стара Загора, 6-7 юни 2013, Стара Загора, България.

Hristova L.G. & V.M. Kapchina-Toteva. 2012. Initiation of in vitro culture of Artemisia lerchiana Weber and Artemisia pedemontana Balbis, rare and endangered species of the Bulgarian Black Sea coastal flora - contribution to ex situ conservation. In: Mediterranean Marine Science - Conference Proceedings to MarCoastEcos 2012, 25-28 April, 2012, Tirana, Albania.

Христова Л., Капчина-Тотева В. и Е. Дамянова 2012. Възможност за ex situ опазване на застрашена популация от храстовиден пелин (Artemisia chamaemelifolia Vill., Asteraceae) чрез методите на in vitro култивирането. Двадесет и втора Международна Научна Конференция на Съюза на Учените в Стара Загора, 7-8 юни 2012, Стара Загора, България. Science & Technologies, Volume II Natural & Mathematical science, Number 3, pp 6 - 9.

Hristova L. G., Yordanova Zh. P., Dimitrova M. A., Rogova M. A., Kapchina-Toteva V. M. 2012. Initiating In Vitro Cultivation Of Rare And Endangered Species From The Bulgarian Flora. In: 15 Years Journal of Balkan Ecology. Proceedings to international conference 'Ecology - Interdisciplinary Science and Practice', Sofia, 25 - 26 October 2012. Part I, pp. 348 - 351, ISBN 978-954-749-096-3. ISSN 1311-0527.

II. Публикации във връзка с конкурса за заемане на академична длъжност „главен асистент‘‘ в професионално направление 6.1. Растениевъдство, Научна специалност – Селекция и семепроизводство на културните растения.

Stanilova M., Hristova L., Pandova B., Molle E., Burrus M. & S.Yanev. 2009. Stimulation of alkaloid biosynthesis in long-term in vitro cultures of Leucojum aestivum L. (Amaryllidaceae). Comptes rendus de l’Acad´emie bulgare des Sciences,Tome 62, No 7, 2009, (IF 0.204) ISSN 1310-1331.

Stanilova M., Molle E., Bogdanova Y., Hristova L., Pandova B., Yanev S. & M. Burrus. 2008. Dynamics of Galanthamne and Lycorine contents in long-term in vitro cultures of Leucojum aestivum L. (Amaryllidaceae). Proceeding of the International Symposium “NEW RESEARCH IN BIOTECHNOLOGY” USAMV Bucharest, Romania, 2008. Biotechnology (ISSN 1224 – 7774), Serie F, p. 203 – 212, 2008.

Panayotova L., Ivanova T., Bogdanova Y., Gussev Ch., Stanilova M., Bosseva Y. & T. Stoeva. 2008. In vitro cultivation of plant species from sandy dunes along the Bulgarian Black Sea Coast. Phytologia Balcanica 14(1): 119 –123, Sofia, 2008, ISSN: 1310-7771 (printed); ISSN: 1314-0027 (online)

 

 
Български (България)English (United Kingdom)