Начало Обяви
Обяви-научна степен и академична длъжност


Млади учени

 

 

Институт по земеделие – Кюстендил обявява процедура за подбор на кандидати, отговарящи на дефиницията „Млад учен“ по ННП „Млади учени и постдокторанти“ със срок 10 /десет/ дни, считано от 02.01.2019 г.

Кандидатите подават до комисията следните документи:

1. Автобиография

2. Мотивационно писмо

3. Копие от диплома за ОКС „Магистър“

4. Списък на публикации (с пълна библиографска справка)

5. Списък на проекти

6. Списък на доклади и постери

7. Очаквани резултати

Срокът за подаване на документите е до 11 януари 2019 г. вкл. в деловодството на Институт по земеделие – Кюстендил, тел. 078 524036

P.S. Дефиниция „Млад учен“ са лица, които извършват научноизследователска и научно-образователна дейност във висши училища и/или научни организации след придобиване на първа образователно-квалификационна степен "магистър", но не повече от 10 години след придобиването й.

 

 
Анита Боянова Стоева

21 ноември 2017 година

 

Процедура за присъждане на ОНС „Доктор”

Тема: „Сравнително изпитване на нови черешови сортове и елити в района на Кюстендил”

по  докторска програма "Селекция и семепроизводство на културните растения"

Професионално направление: ш. 6.1. "Растениевъдство"

 

Кандидат: АНИТА БОЯНОВА СТОЕВА

 

Рецензии:

Проф. д-р Валентин Илиев Личев - АУ, Пловдив

Проф. д-р Аргир Тодоров Живондов - ИО, Пловдив

 

Становища:

Проф.д-р Валентина Бончева Божкова - ИО, Пловдив

Доц.д-р Николай Димчов Христов - ИЗ, Кюстендил

Доц.д-р Димитър Кирилов Сотиров - ИЗ, Кюстендил

 

Автореферат

 

Публичната защита на дисертационния труд ще се проведе на 19 декември   2017 г. от 10.30 часа в заседателната зала на Институт по земеделие - Кюстендил.